OLOcoach

Uw assistent in de fysieke leefomgeving

Disclaimer

Copyright & inhoud.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van alle webpagina’s van OLOcoach is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan OLOcoach op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. OLOcoach aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website, noch voor de inhoud van de door derden aangeboden en geplaatste informatie (waaronder tekstuele informatie, foto’s en videomateriaal wordt verstaan) op de website van olocoach.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

OLOcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van www.olocoach.nl. OLOcoach behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te verwijderen, indien de door derden aangeboden of geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van internetgebruikers, derden of de Algemene Voorwaarden van OLOcoach.

De inhoud van de op de site geplaatste beelden en teksten vertegenwoordigen niet perse de mening of visie van OLOcoach. Video's, foto's en nieuwsitems kunnen worden aangebracht door derden. Geplaatste berichten en beelden worden wel op geselecteerd op inhoud die aansluit bij aan omgevingsvergunningen gerelateerde onderwerpen OLOcoach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op OLOcoach geplaatste video wordt vertoond.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van OLOcoach rusten auteursrechten. Het logo en de naam van OLOcoach.nl is beschermd en valt onder het merkenrecht. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van OLOcoach.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van OLOcoach bevinden zich links naar externe websites. OLOcoach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar olocoach.nl
Linken naar pagina’s van OLOcoach is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat OLOcoach toestemming verleende waar dat niet het geval is.  Doorlinken naar pagina’s binnen de site van OLOcoach is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Cookies
OLOcoach kunt u optimaal gebruiken door cookies toe te passen. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.